Tietosuojakäytäntö

Tietoa Kululaskut.fi-palvelun keräämistä henkilötiedoista, niiden käsittelystä sekä tietosuojasta.

Tietosuojakäytäntö

1.12.2014

Rekisterinpitäjä

Bosoni Oy
Y-tunnus: 2657623-5
www.bosoni.fi
info@bosoni.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Kululaskut.fi-palveluun tallennetaan sitä käyttäville yhdistyksille, yrityksille ja muille yhteisöille osoitettuja kululaskuja ja niihin liittyvä henkilötietoja. Tiedot kerätään kululaskujen maksamista varten sekä kirjanpitoaineiston lainmukaista säilyttämistä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, joka annetaan kululaskua tehdessä. Suostumuksen voi peruuttaa sähköposti-ilmoituksella rekisterinpitäjälle, kuitenkin sillä varauksella, että tietojen poistaminen ei riko kirjanpitolainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon (esim. profilointi).

Rekisterin tietosisältö

Kaikista verkkopalvelun Kululaskut.fi käyttäjistä tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Sivuston keräämä analytiikka kävijöistä (Google Analytics -kävijätietopalvelu)

Kululaskun luomisen yhteydessä tietokantaan tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja IBAN-tilinumero
  • Henkilötunnus kryptattuna, mikäli kululasku sisältää kilometrikorvauksen (selkokielinen henkilötunnus näkyy organisaation taloudenhoitajalle) ja yhdistys on ilmoittanut, että sen tulee kerätä henkilötunnukset Verohallinnon vuosi-ilmoitusta varten
  • IP-osoite ja kululaskun luomisen ajankohta
  • Kululaskujen ja kilometrikorvausten tiedot sekä niihin liittyvät tositteet

Tietokantaan tallennetaan käyttäjäorganisaatioiden taloudenhoitajien sekä muiden luottamushenkilöiden osalta seuraavat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä:

  • Nimi ja sähköpostiosoite
  • Salasana kryptattuna
  • IP-osoite

Rekisterin tietosisältö koostuu kululaskun luomisen tai käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä annetuista tiedoista.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä rekisteröityjen käyttäjien tunnistamiseen sekä kävijöistä kerättyyn analytiikkaan. Lisäksi kululaskun tekijän yhteystiedot ja tilinumero tallennetaan evästeeseen käyttäjän selaimeen, mikäli kululaskua tehdessä tähän erikseen annetaan lupa.

Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt

Jokaisen yhdistyksen erikseen määritetyillä luottamushenkilöillä (eli rekisteröidyillä käyttäjillä, mm. taloudenhoitajat) on oikeus nähdä ko. yhdistykselle luodut kululaskut ja niihin liittyvät tiedot. Lisäksi yhdistyksen tilin-/toiminnantarkastajat näkevät aineiston tilinpäätöksen luomisen jälkeen.

Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kululaskuihin liittyviä henkilötietoja säilytetään palvelussa kirjanpitolain vaatiman 6 vuoden ajan. Käyttäjätileihin liittyviä tietoja säilytetään niin kauan, kuin tunnus on aktiivinen ja liitetty vähintään yhden asiakasorganisaation tiliin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat erillisen palveluntarjoajan internet-palvelimella. Palvelin on suojattu salausavaimin ja sinne on pääsy ainoastaan Bosoni Oy:n ylläpitäjillä.

Kaikki liikenne palveluun salataan SSL-tekniikalla.

Järjestelmä on teknisesti suojattu hyökkäyksiä vastaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, oikaista, poistaa ja rajata häntä koskevia tietoja. Pyyntö em. toimenpiteistä tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.